Privacy Policy

Jouw privacy telt

Zone Midwest hecht veel belang aan de bescherming van jouw privacy. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze privacyverklaring geeft meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zone Midwest.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?

Zone Midwest verwerkt jouw persoonsgegevens om de dienstverlening op een efficiënte manier te kunnen uitvoeren. We verwerken jouw gegevens dus niet voor commerciële doeleinden of om interesseprofielen aan te maken (profiling).

De GDPR bepaalt in art. 6 dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw persoonsgegevens mogen worden verwerkt. De verwerking van jouw gegevens gebeurt enkel op basis van deze rechtsgronden.

De doeleinden van Zone Midwest zijn voornamelijk verankerd in wetgeving, bv. het blussen van brand, bijstand bij het redden van burgers in nood, preventieadvies geven voor het voorkomen van brand, verwijderen van wespennesten, … .

Als overheidsinstantie waken we er over om je gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt Zone Midwest persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen.

In alle andere gevallen zullen we jouw toestemming vragen voor het verwerken van je gegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Personeel
De personeelsleden van Zone Midwest hebben toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen Zone Midwest heeft toegang tot dezelfde informatie. De medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

Verwerkers
De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft Zone Midwest ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn “verwerkers” die in opdracht van Zone Midwest persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR, met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op ons.

Zone Midwest kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling.

We kunnen ook jouw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

Inzamelen van persoonsgegevens

We kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen (bijvoorbeeld wanneer je ons belt of wanneer je een aanvraagformulier invult) of we verkrijgen jouw gegevens via andere overheden. Zone Midwest raadpleegt mogelijk bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de dienst inschrijvingen voertuigen enzoverder.

Bewaren van persoonsgegevens

Jouw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden indien de archiefwetgeving dit oplegt.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

Doorgeven van persoonsgegevens

Zone Midwest bewaart en verwerkt jouw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. We zullen ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is, kan de hulpverleningszone gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.

Beveiligen van persoonsgegevens

Zone Midwest treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermings-effectbeoordeling.

Jouw rechten en keuzes

 • gegevens inkijken
  Wil je inzage in de gegevens die Zone Midwest over jou verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kan je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket.
  Als je je recht van inzage uitoefent, zal de hulpverleningszone je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.
 • gegevens laten verbeteren
  Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die Zone Midwest over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kan altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.
 • gegevens laten verwijderen
  Je kan altijd vragen om gegevens die Zone Midwest bijhoudt, te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.
 • verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens
  Ben je het niet eens met de manier waarop Zone Midwest bepaalde gegevens verwerkt, dan kan je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.
 • verzetten tegen automatische profilering
  Zone Midwest maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).
 • vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij
  Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan Zone Midwest hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.
  De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Zone Midwest kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je steeds op de website van Zone Midwest, namelijk www.zonemidwest.be. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeren we je via de website of andere communicatiekanalen.

Contact opnemen

C-Smart
Zone Midwest heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld en werkt daarvoor samen met de firma C-Smart. De functionaris voor gegevensbescherming bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kun je aanspreken als je vragen hebt bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die je geniet.

Cipalstraat 3, 2440 Geel - privacy@c-smart.be


Zone Midwest
Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien je je rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over je bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren.
Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kunnen we je vragen om je identiteit verifiëren.
Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan Zone Midwest jouw vraag concreet en correct behandelen.

Kwadestraat 159, 8800 Roeselare - 051/80 60 00 of stel je vraag via het e-loket.


Gegevensbeschermingsautoriteit
Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van Zone Midwest? Wend je dan tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - 02/ 274 48 00 - contact@adp-gba.be - www.gegevensbeschermingsautoriteit.be