Oproep tot kandidaten voor de functie van zonecommandant

Hulpverleningszone Midwest gaat over tot de aanwerving van een zonecommandant. Het gaat om een mandaat van 6 jaar. De zonecommandant staat in voor de dagelijkse leiding en werking van de hulpverleningszone.


Aanwervingsvoorwaarden
De kandidaat voor de functie van zonecommandant moet overeenkomstig het KB van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • in dienstactiviteit zijn als operationeel lid, dat geen stagiair is, van een zone of van de Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • de graad van kapitein of majoor hebben met tien jaar gecumuleerde graadanciënniteit, of de graad van majoor met drie jaar graadanciënniteit hebben of de graad van kolonel hebben;
  • een nuttige ervaring hebben van minstens vijf jaar in een managementfunctie;
  • houder zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot functies van niveau A binnen de federale overheid zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel;
  • de vermelding “voldoende”, “goed” of “zeer goed” gekregen hebben bij de laatste evaluatie;
  • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie.Kandidatuurstelling
Kandidaturen moeten uiterlijk op woensdag 15 maart 2023 worden ingediend bij de zonevoorzitter via burgemeester@roeselare.be.

De kandidaat beschrijft, op straffe van onontvankelijkheid van de kandidatuur, de titels en verdiensten die hij meent te kunnen doen gelden om de betrekking te verkrijgen. Hij voegt eveneens een managementproject voor de zone toe.

Bekijk het volledige vacaturebericht voor bijkomende informatie.