Advies en controle door de brandweer

Dienst preventie

De dienst preventie levert een advies en controle af i.v.m. de brandveiligheid van gebouwen of locaties. Architecten, bouwheren, eigenaars, verhuurders en uitbaters kunnen bij deze dienst terecht voor de wettelijke reglementering omtrent blusvoorzieningen, evacuatie van personen, opslag van gevaarlijke goederen, toegang voor brandweer, ...

Dit kan gaan over nog op te richten gebouwen, verbouwingen, exploitatie van winkels, restaurants, caf├ęs, jeugdhuizen, rustoorden, ziekenhuizen, culturele centra, sportcomplexen, parkeergarages,... of zelfs het verhuur van kamers en studio's. Maar ook organisatoren van manifestaties waar er veel volk verwacht wordt, kunnen beroep doen op de dienst 'preventie' m.b.t. evacuatie en brandveiligheid. De preventiedienst kunt u contacteren via preventie@zonemidwest.be.

Wettelijke bepaling

De opdracht die aan de zone gegeven wordt volgt uit het Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones.

Voorbeelden hiervan zijn het advies naar aanleiding van een bouwaanvraag (met uitzondering van eengezinswoningen), naar aanleiding van een aanvraag van een attest voor uitbaten van een hotel, een kinderdagverblijf,..., naar aanleiding van de erkenning van een rustoord, ziekenhuis,..., en dit zowel voor de controle van de plannen als de controle van het gebouw.

Elke overheid doet beroep op de hulpverleningszone voor het uitoefenen van controle inzake de brandpreventie op de stukken van een bepaald dossier en voor het uitvoeren van een controle in een bepaalde constructie of op een bepaalde site. De aanvragende overheid kan de aanvraag tot controle ofwel zelf indienen bij de hulpverleningszone ofwel laten indienen door de bouwheer, de eigenaar of uitbater van het gebouw indien een procedure dit oplegt.

Voorafgaande interventieplan

De hulpverleningszones hebben ook de taak om voorafgaande interventieplannen op te stellen.
Hiervoor zal elke uitbater en elke eigenaar van een gebouw, met uitzondering van de woningen, verplicht kunnen worden om de nodige medewerking te verlenen voor het opstellen van interventieplannen. De hulpverleningszone bepaalt zelf of de uitbater dan wel de eigenaar van het gebouw de informatie moet aanleveren.